در حال بارگذاری ...
پلاتو اجرا

لش زدایی
نویسنده و کارگردان: خسرو امیری
تهیه کننده : نوید محمد زاده
ساعت اجرا: 18
مدت اجرا : 50 دقیقه
قیمت بلیت: 15 هزار تومان

آغاز اجرا: یکشنبه 3 دی ماه 1396
پایان اجرا: چهارشنبه 20 دی ماه 1396

ساعت اجرا: 18
مدت اجرا: 50 دقیقه

قیمت بلیت: 15 هزار تومان

 

نویسنده و کارگردان: خسرو امیری

تهیه کننده : نوید محمد زاده

بازیگر: کورش شاهونه
نظرات کاربران