کارگاه نمایش؛

نمایش «آب و دیگران»
نویسنده،طراح وکارگردان: علیرضا ناصحی
ساعت اجرا: 18
مدت اجرا: 45 دقیقه
قیمت بلیت: 15 هزار تومان
آغاز اجرا: یکشنبه 9 تیر 1398

بازیگران: علیرضا ناصحی، هما خداجوی، مرجان نامور آزاد، فرشاد فرهادپور، مرتضی فرجی و مرتضی حسینی